Natrag

Pergamene i medalje

 

Često zajedno sa diplomom ili odlikovanjem potrebno je uokviriti i medalju: to predstavlja neke sitne probleme koje treba rješiti. Pogledajmo kako.

 

Osnovni problem sastoji se u debljini medalje koja se mora umetnuti između stakla i poleđine okvira. Problem se može rješiti na jedan od slijedećih načina:

• staviti razdvajač između stakla i diplome ili odlikovanja kojeg ćemo u daljnjem tekstu jednostavnije zvati "pergamena" (slika 1).

 

Slika 1

 

• oko pergamene staviti passepartout. U tom slulaju se debljina passepartouta i debljina medalje kompenziraju (slika 2).

 

Slika 2

 

Ako debljina passepartouta nije dovoljna može se staviti dupli pass (slika 3).

 

Slika 3

 

• Mogu se naći i druga "kreativnija" rješenja, a jedno od tih može se sastojati od udubljenja u passepartoutu gdje se umećuje medalja (slika 4) ili kompozicija gdje je medalja sastavni dio zajedno sa drugim predmetima.

 

Slika 4

 

U svakom slučaju ostaje problem lebdenja pergamene u praznom prostoru koji nastaje između stakla i poleđine zbog debljine medalje. Jedini način da se pergamena održi ravno je zalijepiti ju za poleđjinu, ali ovo rješenje nije uvijek preporučljivo i u svakom slučaju potrebno je odobrenje kupca.

Alternativno rješenje može biti ostaviti pergamenu da slobodno lebdi. U nekim slučajevima je i estetski najbolje rješenje pogotovo ako se radi o dragocjenim pergamenama.

 

Gdje objesiti medalju? Na gornjoj strani? desno? lijevo? Na donjoj strani? Trebalo bi ju objesiti na onom dijelu pergamene gdje nema ni teksta ni dekoracija. Međutim, i u tom slučaju treba imati odobrenje kupca.

 

Kako fiksirati medalju

Prije svega treba razlikovati dva slučaja: medalja bez trake i medalja sa trakom.

Ako se radi o medalji bez trake može se fiksirati na pergameni sa obostrano samoljepljivom trakom. To baš i nije idealno rješenje budući da samoljepljiva traka nastoji izmjeniti pergamenu tokom vremena; treba ga dakle primjeniti samo uz odobrenje kupca i kad kupac ne želi previše potrošiti. Može se upotrijebiti i silikon ili koja kap ljepila. Međutim, niti ova rješenja ne garantiraju potpunu besprijekornost pergamene u toku vremena.

Ispravnije rješenje bilo bi fiksirati medalju pored pergamene tako da ova poljednja ostane potpuno vidljiva i da se ne uništi ljepilima ili samoljepljivim trakama (slika 5).

 

Slika 5

 

Traka medalje

Često se medalja vješa na traku. Ponekad kupac osobno donosi traku, a ponekad ju moramo sami nabaviti. Ne bi bilo na odmet, dakle, u radnji imati razne vrste traka. Trake koje se najviše koriste su one sa nacionalnim bojama zastave. Druge boje koje se najčešće upotrebljavaju su crvena, svijetlo plava, zlatna itd. Širina trake je otprilike 10 mm odnosno nešto šira od samog otvora medalje. Dakle, u dijelu gdje prolazi kroz sam otvor medalje traka se mora stisnuti.

Traka medalje može imati i mašnu. U tom se slučaju može fiksirati sa jednom spojnicom tako da se ista ne vidi. Umjesto spojnice može se upotrijebiti koja kap ljepila.

Ako traka medalje nema mašnu, rješenja mogu biti različita, s obzirom da li okvir ima ili nema passepartout.

Ukoliko nema passepartouta traka se može fiksirati na gornjem dijelu iza kartonske poleđine okvira i zatim presaviti ispred kao što je prikazano na slici 6.

 

Slika 6                                          Slika 7

  

Slično se rješenje može primjeniti i kad postoji passepartout. Traka se fiksira na gornjem dijelu poleđine okvira tako izlazi ispod passepartouta (slika 7).

Traka se može fiksirati i na donjem dijelu pergamene. U tom se slučaju mora fiksirati sa jednom metalnom spojnicom i presaviti prema naprijed tako pokrije spojnicu.