Natrag

Anketa: uokvirivač i kupac

Prema nedavnoj anketi samo 30% uokvirivača traži akontaciju od kupca. Predmet ankete je bilo ponašanje uokvirivača ispred kupca u trenutku primanja slika.

 

Anketa je sprovedena u srpnju ove godine na 163 talijanska uokvirivača na sjeveru Italije. Ne znamo da li rezultati ovog statističkog istraživanja odgovaraju i za ostalo područje Evrope. Rezultati bi, međutim, morali koristiti kao usporedba za sve uokvirivače.
Mora biti jasno da rezultati dobivenih odgovora predstavljaju objektivnu realnost, ali ne i nužni primjer kojeg treba slijediti. Na primjer, ne možemo se složiti sa većinom uokvirivača koji ne zahtjevaju akontaciju od kupaca.

 

Pitanja koja su postavljena uokvirivačima bila su slijedeća:

 

Tražite li akontaciju od kupca?

 

Ostavljate li kupcima primjerak narudžbenice za slike koje treba uokviriti?

 

Tko izabire okvir? Vi ili kupac?

 

Tražite li od kupca da vam ostavi broj telefona ili adresu?

 

Koliko dana tražite za isporuku gotovih radova?

 

Da li unaprijed saopćavate rok podizanja slika?

 

Kako obračunavate cijene okvira

 

Saopćavate li kupcu cijenu unaprijed?

Nakon toga odgovori su statistički klasificirani. Na žalost statistika ne prikazuje raznovrsnosti koje se susreću u odgovorima. Ovdje smo, međutim, iznijeli samo neke od odgovora koji su nam se činili značajnijim.

 

Tražite li akontaciju od kupca?
Akontaciju traži samo 30% od anketiranih uokvirivača. Ovaj se postotak smanjuje u manjim mjestima gdje se svi međusobno poznaju. Skoro svi uokvirivači koji traže akontaciju naglašavaju da akontaciju ne pitaju redovito, već samo kad je komercijalna vrijednost slike koju treba uokviriti beznačajna. Akontacija se u pravilu traži od nepoznatih kupaca. Jedan od uokvirivača tvrdi da kad traži akontaciju nailazi na ne malo poteškoća od strane kupaca. Dok oni koji uopće ne pitaju akontaciju, kažu da bi svakako bilo bolje tražiti.
Iznos akontacije varira između 30% i 50% od cijene okvira.

 

Ostavljate li kupcima primjerak narudžbenice za slike koje treba uokviriti?
58% anketiranih uokvirivača ostavlja potvrdu na kojoj naznačuje slike i opis okvira. Jedan od uokvirivača objašnjava da ne predaje nikakvu potvrdu kupcu već podatke obilježava u svom notesu. Jedan drugi nam je pak rekao da ne izdaje potvrdu budući da "ionako kupci prilikom podizanja slike ne donose potvrdu sa sobom". Otprilike 1/3 uokvirivača ispunjava potvrdu u 2 primjerka. Samo 4 od 163 anketiranih uokvirivača ispunjava potvrdu u 3 primjeraka.

 

Tko izabire okvir, vi ili kupac?
Odgovori na ovo pitanje su bili veoma različiti i zato ih nije bilo jednostavno statistički klasificirati.
Uspjeli smo ih shematizirati na slijedeći način:
16% anketiranih uokvirivača kaže da kupac vrši izbor.
72% odgovara da je izbor zajednički, između kupca i uokvirivača.
Medjutim, u okviru ovih postotaka nije lako utvrditi koliki je stupanj slobode kod kupca prilikom izbora okvira, a koliki je stupanj uvjeravanja i nagovaranja od strane uokvirivača.
Preostalih 12% uokvirivača odlučuje sam izbor okvira. "Kupci imaju povjerenje u moj izbor" kaže većina ovih uokvirivača.

 

Tražite li od kupaca da vam ostave broj telefona ili adresu?
6% uokvirivača traži od kupaca adresu i to samo od nepoznatih kupaca. "Jedno vrijeme sam tražio od svih kupaca adresu", kaže nam jedan od njih, "ali sam kasnije prestao jer mi se činilo da baš nisu jako voljni ostaviti svoju adresu." Dok jedan drugi uokvirivač pita adresu samo ako mu kupac ne ulijeva previše povjerenja.
Međutim, čak 90% uokvirivača traži broj telefona, a pogotovo, naglašuju mnogi, od kupaca od kojih ne traže akontaciju. Preostali 4% ne zahtjeva ni adresu ni telefon. "Ovdje se svi poznajemo" objašnjava jedan uokvirivač u jednom malom mjestu.

 

Koliko dana tražite za isporuku gotovih radova?
Prosječan rok za isporuku gotovih radova može se razvrstati na slijedeći način:
22% uokvirivača traži manje od 5 dana
30% od 5 do 7 dana
33% od 8 do 10 dana
15% preko 10 dana
Ovo je jedan od odgovora koji nas je ne malo iznenadio. Nismo mislili da je prosječni rok isporuke tako kratak. Imali smo na umu one stare uokvirivače koji su slike držali u radnjama mjesecima dok kupci ne bi izgubili strpljenje. Mozda skraćenje roka u isporučivanju ovisi o ekonomskoj krizi općenito i, dakle, manjem opterećenju posla. "U ovom razdoblju može se isporučiti i istoga dana" bio je odgovor mnogih.

 

Da li vašim kupcima unaprijed saopćavate rok podizanja slika?
85% uokvirivača saopćava rok podizanja slika u trenutku kad kupac donosi slike za uokvirenje. Saopćenje je obično usmeno; jedino u slučaju izdavanja potvrde datum se naznačuje na potvrdi.
7% uokvirivača kaže kupcima da nazovu telefonom za nekoliko dana.
8% uokvirivača obavještava kupca telefonom da su slike gotove.
Mnogi od njih naglašavaju da, ukoliko kupac ne dođe po slike na predviđeni dan, podsjećaju ga telefonom da su slike gotove. Međutim, postoji osjećaj da kupac očekuje taj telefonski poziv, pogotovo ako mu je rok samo usmeno saopćen.

 

Kako obračunavate cijene okvira?
Ovo je svakako bilo najteže pitanje koje je zbunilo mnoge uokvirivače. Odgovori su bili veoma različiti tako da je bilo nemoguće izvršiti precizno statističko svrstavanje. Slijedeća klasifikacija je, dakle, silom prilika, približna i shematska.
12% uokvirivača je iskreno priznalo da su cijene obračunate "od oka", prema procjeni koja se temelji na iskustvu.
61% odgovara da se cijena obračunava na temelju cijena materijala i rada. Ovaj odgovor, međutim, sadrži mnogo različitih mišljenja. Obično se cijena materijala udvostručuje. Postoji prilična zbrka oko obračunavanja cijene rada, bilo da se radi o vremenu potrebnom za izradu, bilo da se radi o obračunavanju cijene na sat.
11% upotrebljava već pripremljene tablice koje sadrže jednu listu dimenzija okvira sa odgovarajućim cijenama prethodno obračunatim imajući u vidu razne kombinacije (npr. bez passepartouta, sa kartonskim passepartoutom, sa platnenim passepartoutom itd.).
Samo 16% od svih anketiranih uokvirivača obračunava cijenu na temelju jednog posebnog programa uvrštenog u kompjuter.
Prema dobivenim odgovorima dobiva se osjećaj da obračunavanje cijene predstavlja prilično velik problem za većinu uokvirivača; veoma mali broj uokvirivača je uspjelo rješiti problem na sjajan način. Većina od njih spoznaje da upotrebljeni sistem ima puno pomanjkanja i stoga nastoji ga poboljšati u budućnosti. Većina bi se u skoroj budućnosti željela orijentirati prema rješenju problema upotrebom kompjutera.

 

Saopćavate li kupcu cijenu unaprijed?
76% uokvirivača saopćava unaprijed cijenu okvira. Većina uokvirivača koji izdaju potvrdu označava cijenu na potvrdi.
24% ne saopćava cijene unaprijed ili se ograničava davanju samo približne cijena. "Imaju povjerenja u mene" kaže većina ovih uokvirivača.